Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

DUK

Klausimas:  Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą?
Atsakymas: Jei ginčą jau nagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo komisija: - jos sprendimą teismui galima apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo; - jei sprendimas priimtas nebuvo- per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas. Kitais atvejais į teismą, jei nėra nustatyta kitaip, reikia kreiptis: - per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo ar nuo pranešimo apie individualų aktą, ar apie veiksmo (ne)atlikimą įteikimo suinteresuotam asmeniui; - per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi tam tikro reikalavimo įvykdymo terminas; - kai yra vilkinamas klausimo sprendimas, per du mėnesius nuo dienos, kai šis klausimas turėjo būti išspręstas.
Klausimas: Kokios gali kilti pasekmės, kai piniginės prievolės kreditorius pakeičia gyvenamąją ar verslo vietą?
Atsakymas: Jeigu kreditoriaus gyvenamoji ar verslo vieta po prievolės atsiradimo pasikeitė ir dėl to skolininkas vykdydamas prievolę turėjo papildomų išlaidų; kreditorius privalo skolininkui šias išlaidas atlyginti. Kreditoriaus reikalvimų piniginė prievolė gali būti įvykdyta ir kitoje valstybės, kurioje yra kreditoriaus gyvenamoji ar verslo vieta mokėjimo metu, ar valstybės, kurioje buvo kreditoriaus gyvenamoji vieta prievolės atsiradimo momentu, teritorijoje.
Klausimas: Ar įkeistą turtą galima pasidalyti?
Atsakymas: Daikto įkeitimas  netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybėn. Perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą. Padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas ir lieka  galioti visiem po padalijimo suformuotiems nekilnojamiesiems daiktams.
Klausimas: Kokia tvarka registruojama hipoteka?
Atsakymas: Hipotekos sutartis, įkeičiamo daikto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktą, taip pat prašymas įregistruoti priverstine hipoteka įforminami surašant hipotekos ar priverstinės hipotekos lakštą. Hipoteka registruojama Hipotekos registre hipotekos teisėjo sprendimu, pateikus hipotekos lakštą hipotekos skyriui pagal įkeisto  daikto buvimo vietą. Hipoteka įsigalioja nuo įregistravimo hipotekos registre momento.
Klausimas:  Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą?
Atsakymas: Apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacinę tvarka per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam  administraciniam teismui. Apeliaciniai skundai paduodami arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, arba per teismą, kurio sprendimas, nutarimas ar nutartis yra skundžiamas. Apeliaciniame skunde be bendrųjų skundams keliamų reikalavimų taip pat reikia nurodyti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir teismą, priėmusi tą sprendimą; įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas; apelianto prašymą. Jei ginčą jau nagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo komisija jos sprendimą teismui galima apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo, o jei sprendimas priimtas nebuvo- apskųsti galima per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.
Klausimas:  Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui?
Atsakymas: Skundas turi būti pateikiamas raštu. Skunde turi būti nurodyta: teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; tarnautojo kurio veiksmai yra skundžiami, vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba institucijos pavadinimas, buveinė; tretieji suinteresuotieji asmenys ir juos identifikuojantys duomenys; konkretus skundžiamas veiksmas ar aktas, jo įvykdymo data; aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai; pareiškėjo reikalavimas; pridedamų dokumentų sąrašas; skundo surašymo data ir vieta.   Skundą turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimas.
Klausimas:  Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis?
Atsakymas: Geriausia būtu kreiptis į tą apygardos administracinį teismą, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai yra skundžiami buveinė. Bylas dėl centrinių administravimo subjektų veiksmų pirmąja instacija nagrinėja tik Vilniaus apygardos administracinis teismas.
1 |
© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt