Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Skolos išieškojimas teisminiu būdu, dokumentinio proceso tvarka (Lietuvoje)

CPK 424 straips­nis lei­džia kreip­tis su ieš­ki­niu į teis­mą do­ku­men­ti­nio pro­ce­so tvar­ka tuo at­ve­ju, jei­gu vi­si rei­ka­la­vi­mai pa­grin­džia­mi leis­ti­nais ra­šy­ti­niais įro­dy­mais. Va­di­na­si, net jei ir yra ko­kių nors su­tar­ti­nių ne­su­ta­ri­mų (dėl ter­mi­nų, kai­nų, kie­kių ir pan.), jie ga­li bū­ti iš­spręs­ti ša­lims (ar jų at­sto­vams) pa­čioms ne­da­ly­vau­jant teis­me, t. y. do­ku­men­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.

To­kiu at­ve­ju vėl­gi rei­kia pa­reng­ti ieš­ki­nį teis­mui, pri­dė­ti tu­ri­mus do­ku­men­tus, su­mo­kė­ti ½ da­lį 3 proc. žy­mi­nio mo­kes­čio ir nu­siųs­ti ieš­ki­nį teis­mui. Tuo­met teis­mas, iš pa­teik­tų do­ku­men­tų pa­da­ręs iš­va­dą, kad ieš­ki­nys ten­kin­ti­nas, pri­ima pre­li­mi­na­rų spren­di­mą pri­teis­ti iš sko­li­nin­ko pra­šo­mą su­mą, siun­čia šį spren­di­mą sko­li­nin­kui ir lau­kia jo prieš­ta­ra­vi­mo. Jį ga­vęs (ne­ga­vęs), teis­mas ga­li pa­keis­ti anks­čiau pri­im­tą spren­di­mą ar­ba pa­lik­ti ga­lio­ti to­kį pat.

Šis įsi­sko­li­ni­mo pri­tei­si­mo bū­das yra per­pus pi­ges­nis nei gin­čas teis­me (ne­pri­rei­kia mo­ka­mos at­sto­vų pa­gal­bos teis­me) ir grei­tes­nis.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio, ja neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija.
 
 
 
Pateikta informacija yra bendro pobūdžio, ja neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija.
© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt