Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Skolos išieškojimas teisminiu būdu, ginčo teisenos tvarka (Lietuvoje)

Jei ne­są­ži­nin­gas (ar ne­mo­kus) part­ne­ris vis ža­da, bet nie­kaip ne­grą­ži­na pri­klau­san­čių pi­ni­gų, be­lie­ka vie­na – at­gau­ti juos teis­mo bū­du, t. y. at­si­ran­da tei­sė kreip­tis į teis­mą gin­ti sa­vo pa­žeis­tą tei­sę. Pateikiame ieš­ki­nį teis­mui, pri­de­da­me rei­ka­lin­gas su­tar­tis, ki­tus do­ku­men­tus, mo­ka­me žy­mi­nį mo­kes­tį – 3 proc. rei­ka­lau­ja­mos su­mos, pa­tei­kia­me ieš­ki­nį teis­mui, lau­kia­me, kol at­si­lieps ki­ta ša­lis ir įvyks teis­mas. Tuo­met, su­si­ti­kę akis į akį su sko­li­nin­ku (ir/ar­ba jo at­sto­vu, o šiems ne­at­vy­kus, ga­li­ma pra­šy­ti, kad teis­mas pri­im­tų spren­di­mą sko­li­nin­kui ne­da­ly­vau­jant), įro­di­nė­ja­me sa­vo tie­sas, ne­pa­da­ry­tus dar­bus, ne­su­mo­kė­tas su­mas. Teis­mas per ke­lias die­nas (sa­vai­tes ar net mė­ne­sius) pa­tei­kia ver­dik­tą.

Šis bū­das yra pats bran­giau­sias (rei­kia mo­kė­ti ne­ma­žą žy­mi­nio mo­kes­čio da­lį vals­ty­bei, mo­kė­ti at­sto­vams ar ki­tiems spe­cia­lis­tams ir pan.), il­giau­siai trun­kan­tis, bet pats ob­jek­ty­viau­sias.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio, ja neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija.
© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt